Geen boete bij pleitbaar standpunt

Geen boete bij pleitbaar standpunt

Bij de heffing van bpm voor een nieuwe kampeerauto wordt uitgegaan van een bestelauto van hetzelfde type, maar zonder de recreatieve voorzieningen. Ter zake van de invoer van ...

Lees meer

Onderzoek naar vrijwillig eigen risico zorgverzekering

Onderzoek naar vrijwillig eigen risico zorgverzekering

In antwoord op Kamervragen heeft de minister voor Medische Zorg en Sport gezegd dat het afschaffen van het vrijwillig eigen risico voor de zorgverzekering leidt tot een toenam...

Lees meer

Redelijke termijn behandeling

Redelijke termijn behandeling

Bij overschrijding van de redelijke termijn van behandeling van een procedure kan de belanghebbende vragen om een vergoeding van immateriële schade. Ook wanneer een beroe...

Lees meer

Arbeidsovereenkomst eindigt niet van rechtswege door de dood van de werkgever

Arbeidsovereenkomst eindigt niet van rechtswege door de dood van de werkgever

Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege door de dood van de werknemer. Dat is niet het geval bij de dood van de werkgever. Het bedrijf van de werkgever wordt ook niet a...

Lees meer

Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies

Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies

De doelstelling van de Wet aanpak schijnconstructies (Was) is het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, het versterken van de rechtspositie van werknemers en...

Lees meer

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is bedoeld om discriminatie op de arbeids...

Lees meer

Kabinetsstandpunt centraal aandeelhoudersregister

Kabinetsstandpunt centraal aandeelhoudersregister

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aanhangig dat de instelling van een centraal aandeelhoudersregister regelt. In een gezamenlijke brief geven de staatssecretarissen van ...

Lees meer

Grondslag vergrijpboete

Grondslag vergrijpboete

In een procedure in hoger beroep was in geschil of de inspecteur terecht vergrijpboeten voor de jaren 2001 tot en met 2006 en tot de juiste hoogte aan de belanghebbende heeft ...

Lees meer

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf in mindering kunnen brengen op de transitievergoeding bij v...

Lees meer

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Om recht te hebben op een vergoeding moet de belanghebbende ten ...

Lees meer

Kamervragen overdracht kleine pensioenen

Kamervragen overdracht kleine pensioenen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de waardeoverdracht van kleine pensioenen. Een pensioenuitvoerder heeft na beëindiging ...

Lees meer

Ziekmelding niet vereist voor toepassing no-riskpolis

Ziekmelding niet vereist voor toepassing no-riskpolis

De Belastingdienst stelt het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas voor een werkgever bij voor bezwaar vatbare beschikking vast. Het premiepercentage wordt be&...

Lees meer

Karakter ontslagvergoeding

Karakter ontslagvergoeding

De Wet op de loonbelasting kent een ruim loonbegrip. Loon omvat alles wat uit een bestaande of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, inclusief vergoedingen en verstrekk...

Lees meer

Ontbinding ondanks ziekte

Ontbinding ondanks ziekte

Het Burgerlijk Wetboek (BW) bevat de wettelijke regeling rondom de arbeidsovereenkomst. Zo bevat het BW een opsomming van de gronden waarop een werkgever een verzoek tot ontbi...

Lees meer

Beoordeling premieplicht

Beoordeling premieplicht

In een A1-verklaring wordt aangegeven in welk land iemand is onderworpen aan de sociale verzekeringen. Een A1-verklaring wordt afgegeven door de bevoegde instantie. In Nederla...

Lees meer

Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf wordt het via de Borgstellingsregeling Vermogensversterken...

Lees meer

Wijziging Handelsregisterwet 2007

Wijziging Handelsregisterwet 2007

Naar aanleiding van de wettelijk voorgeschreven evaluatie van de Handelsregisterwet 2007 is deze wet gewijzigd. De wijzigingen zijn inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad en...

Lees meer

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De loondoorbetalingsverplichting duurt in beginsel maximaal 104 weken. Tijdens de a...

Lees meer

Ontslag statutair bestuurder

Ontslag statutair bestuurder

In de zogenaamde 15 april-arresten van de Hoge Raad uit 2005 is beslist dat een vennootschappelijk ontslagbesluit in beginsel ook het einde van de arbeidsrechtelijke verhoudin...

Lees meer

Kamervragen vervroegde AOW zware beroepen

Kamervragen vervroegde AOW zware beroepen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over een vervroegde ingang van de AOW-uitkering voor mensen met zwaar werk beantwoord. Al eerder in de discu...

Lees meer

Uitnodiging om aangifte te doen

Uitnodiging om aangifte te doen

Waar iemand woont, wordt aan de hand van de omstandigheden beoordeeld. Wanneer alle omstandigheden wijzen op een duurzame persoonlijke band van de betrokkene met Nederland, is...

Lees meer

Verzuimboete te laat ingediende aangifte

Verzuimboete te laat ingediende aangifte

Het niet tijdig indienen van een aangifte inkomstenbelasting is een verzuim waarvoor een verzuimboete kan worden opgelegd. Volgens het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdie...

Lees meer

Toepassing no-riskpolis

Toepassing no-riskpolis

De verplichte loondoorbetaling gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid geldt niet wanneer voor de werknemer een no-riskpolis is afgegeven. De no-riskpolis houd...

Lees meer

Niet controleren aangifte partner verhindert navordering

Niet controleren aangifte partner verhindert navordering

Navordering van belasting is mogelijk als de inspecteur beschikt over een nieuw feit, dat het vermoeden rechtvaardigt dat een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. Ee...

Lees meer

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De AG bij de Hoge Raad concludeert tot ongegrondver...

Lees meer

Toepasselijke wetgeving sociale zekerheid

Toepasselijke wetgeving sociale zekerheid

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voorgelegd over de toepassing van de socialezekerheidswetgeving. De vragen betroffen een inwo...

Lees meer

Beperking duur alimentatie

Beperking duur alimentatie

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk. Er geldt een maximumduur van...

Lees meer

Geen uitbreiding zorgverlof ouders met zieke kinderen

Geen uitbreiding zorgverlof ouders met zieke kinderen

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vragen gesteld over de mogelijkheid tot verruiming van het zorgverlof voor ouders met ernstig zieke kinderen. De min...

Lees meer

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest. De termijn voor het maken va...

Lees meer

Geen vermenging schenking met uitsluitingsclausule

Geen vermenging schenking met uitsluitingsclausule

Tot 1 januari 2018 gold de algehele gemeenschap van goederen als het wettelijke huwelijksgoederenregime. Bij huwelijkse voorwaarden kon van de algehele gemeenschap van goedere...

Lees meer

Aangifteplicht ondanks verliessituatie

Aangifteplicht ondanks verliessituatie

De Algemene wet inzake rijksbelastingen verplicht iedereen, die door de inspecteur daartoe is uitgenodigd, om aangifte te doen. Wanneer de aangifteverplichting niet binnen de ...

Lees meer

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse procedures gevoerd. Bij een slapend dienstverband verricht de werknemer wegens ...

Lees meer

Kartelverbod zzp‘ers

Kartelverbod zzp‘ers

Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken staat haaks op het streven naar betere concurrentie. Voor zzp‘ers ...

Lees meer

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere emolumenten werden gewoon doorbetaald. De werkgever deelde m...

Lees meer

Kamerbrief arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Kamerbrief arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over zelfstandigen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid. In het pensioenak...

Lees meer

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt na...

Lees meer

Kosten terugvordering alimentatie ten onrechte in aftrek gebracht

Kosten terugvordering alimentatie ten onrechte in aftrek gebracht

De bedragen die iemand aan zijn ex-partner als alimentatie betaalt zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet voor de kosten die worden gemaakt voor een proced...

Lees meer

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon wordt ieder half jaar aangepast aan de gemiddelde loonstijging. Per 1 juli gaat het minimumloon voor iemand van 22 jaar of ouder omhoog van € 1....

Lees meer

Werken als zelfstandige

Werken als zelfstandige

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van maatregelen over werken als zelfs...

Lees meer

Nota naar aanleiding verslag temporisering verhoging AOW-leeftijd

Nota naar aanleiding verslag temporisering verhoging AOW-leeftijd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd naar de Eerste Kame...

Lees meer

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen dan aanvan...

Lees meer

Herstel arbeidsovereenkomst

Herstel arbeidsovereenkomst

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als het UWV de toest...

Lees meer

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd aangenomen. 128 van de 150 kamerleden hebben voor het wetsvoorstel...

Lees meer

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel temporisering verhoging AO...

Lees meer

Vereiste aangifte niet gedaan?

Vereiste aangifte niet gedaan?

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen verplicht iedereen die daartoe is uitgenodigd om aangifte te doen. Wanneer de aangifteverplichting ondanks aanmaning niet wordt nagekom...

Lees meer

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat de ex-partners een zelfstandig recht krijgen op een deel van het ouderd...

Lees meer

Scholingsaftrek wordt subsidie

Scholingsaftrek wordt subsidie

De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP), moet jaarlijks 100.000 tot 200.000 mensen in sta...

Lees meer

Verzoek ontbinding afgewezen

Verzoek ontbinding afgewezen

Ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is mogelijk op grond van het bestaan van één van de in het Burgerlijk Wetboek genoemde rede...

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen in kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. De wet moet h...

Lees meer

Datum einde arbeidscontract

Datum einde arbeidscontract

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand. Bij schriftelijke overeenkomst kan daarvoor een andere dag worden ...

Lees meer

Aansprakelijkheid ongeval werknemer

Aansprakelijkheid ongeval werknemer

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Volgens vaste jurisprudentie moet de werknemer kunnen bewijzen ...

Lees meer

Aanpassing bijstand voor ondernemers

Aanpassing bijstand voor ondernemers

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt aangepast. De regeling is bedoeld voor mensen die vanuit de bijstand een...

Lees meer

Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over een richtlijnvoorstel dat werknemers recht geeft op twee maanden beta...

Lees meer

Opzegverbod zwangerschap

Opzegverbod zwangerschap

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever. Dat geldt ook wanneer de werkgever ten tijde van h...

Lees meer

Minimumloon juli 2019

Minimumloon juli 2019

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 jaar. Nu is dat nog 22 jaar. Per die datum veranderen ook de bedragen van ...

Lees meer

Proceskostenvergoeding

Proceskostenvergoeding

Een belanghebbende, die in een bestuursrechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, heeft recht op een vergoeding van de door hem gemaakte kosten ...

Lees meer

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een non-concurre...

Lees meer

Te late aanvraag AOW-uitkering

Te late aanvraag AOW-uitkering

Een AOW-uitkering moet worden aangevraagd. Volgens de wet kan de uitkering niet vroeger ingaan dan één jaar voor de dag waarop de aanvraag is ingediend. Wel kan ...

Lees meer

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Tot die omstand...

Lees meer

Voortzetting arbeidsovereenkomst na bereiken AOW-leeftijd

Voortzetting arbeidsovereenkomst na bereiken AOW-leeftijd

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door het overlijden van de werknemer, op een overeengekomen tijdstip of na verloop van een zekere tijd of door opzegging. Een cao bevatte...

Lees meer

Misbruik van moeder-dochterrichtlijn

Misbruik van moeder-dochterrichtlijn

Volgens het Hof van Justitie EU moeten de lidstaten van de EU in het geval van fraude of misbruik de vrijstelling van bronbelasting over winsten, die een dochteronderneming aa...

Lees meer

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde termijn van zestig dagen betalen. Deze wet lijkt tot gevolg te hebben ...

Lees meer

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat de periode van verplichte...

Lees meer

Voorontwerp wijziging personenvennootschappen

Voorontwerp wijziging personenvennootschappen

De personenvennootschap is een laagdrempelige rechtsvorm, die het mogelijk maakt om zonder veel formaliteiten en tegen geringe kosten in een samenwerkingsverband een ondernemi...

Lees meer

 Beëindiging slapende dienstverbanden

Beëindiging slapende dienstverbanden

De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging van slapende dienstverbanden. Wanneer een werknemer na twee jaar w...

Lees meer

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie voor de volksverzekeringen wordt verminderd met de voor de premieplic...

Lees meer

Termijnverlenging uitspraak op bezwaar

Termijnverlenging uitspraak op bezwaar

De Algemene Wet bestuursrecht schrijft voor dat een bestuursorgaan binnen zes weken moet beslissen op een bezwaarschrift. De termijn van zes weken gaat lopen op de dag na die ...

Lees meer

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat is gericht op zo ...

Lees meer

Kamervragen flexibele AOW-leeftijd

Kamervragen flexibele AOW-leeftijd

In 2017 is in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een flexibele AOW-ingangsdatum. De conclusie van dit onderzoek was dat een flexibele ...

Lees meer

Consultatie aanpassing Besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Consultatie aanpassing Besluit Wet financiering sociale verzekeringen

De premiedifferentiatie voor de ZW en de WGA is afhankelijk van de grootteklasse van de werkgever. Er zijn drie grootteklassen, namelijk kleine, middelgrote en grote werkgever...

Lees meer

Ontbinding wegens verwijtbaar gedrag

Ontbinding wegens verwijtbaar gedrag

De kantonrechter heeft op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werkneemster wegens ernstig verwijtbaar gedrag ontbonden. Een van de taken van de werkneemst...

Lees meer

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Werknemers zijn verzekerd voor ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De werk...

Lees meer

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend schriftelijk beding een arbeidsvoorwaarde van een werknemer eenzijdig wijzigen. ...

Lees meer

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. ...

Lees meer

Ontbindende voorwaarde arbeidscontract

Ontbindende voorwaarde arbeidscontract

Een werkgever had in de arbeidsovereenkomst van een werknemer een ontbindende voorwaarde opgenomen. Die voorwaarde hield in dat de duur van het dienstverband was gekoppeld aan...

Lees meer

Premieplicht voor werk in buitenland tijdens vakantie

Premieplicht voor werk in buitenland tijdens vakantie

Voor de AOW, de Anw en de Wet langdurige zorg (Wlz) is verzekerd de ingezetene van Nederland die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Niet verzekerd is de perso...

Lees meer

Bestuurder beherend vennoot verleende rechtsbijstand aan cv

Bestuurder beherend vennoot verleende rechtsbijstand aan cv

Wie in bezwaar of beroep (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, kan aanspraak maken op vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt voor door een derde verleende profes...

Lees meer

Regeling compensatie transitievergoeding

Regeling compensatie transitievergoeding

Met ingang van 1 april 2020 betaalt het UWV op verzoek van de werkgever een compensatie voor de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de ...

Lees meer

Inbreuk op godsdienstvrijheid

Inbreuk op godsdienstvrijheid

Het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de Mens (EVRM) omvat onder meer het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Deze vrijheden zijn niet onb...

Lees meer

Dienstverband niet beëindigd

Dienstverband niet beëindigd

In een procedure verzocht een werkneemster de kantonrechter om de werkgever te veroordelen tot betaling van onder meer schadevergoeding, transitievergoeding en achterstallig l...

Lees meer

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een vangnetregeling op het terrein van de sociale verzekeringen voor het geval het Ve...

Lees meer

Transitievergoeding bij einde dienstverband

Transitievergoeding bij einde dienstverband

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De wer...

Lees meer

Te hoge loondoorbetaling in deel tweede ziektejaar

Te hoge loondoorbetaling in deel tweede ziektejaar

De werkgever is verplicht ten minste 70% van het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen gedurende maximaal 104 weken. Gedurende de eerste 52 weken van de ar...

Lees meer

Werknemersverzoek ontbinding slapend dienstverband

Werknemersverzoek ontbinding slapend dienstverband

De kantonrechter kan op verzoek van een werknemer diens arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van omstandigheden van dien aard dat de arbeidsovereenkomst meteen of na korte t...

Lees meer

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ter consultatie gepubliceerd. De voorgestelde wijziging...

Lees meer

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de stakingswinst gerekend. De ondernemer kan directe belastingheffing over de oudeda...

Lees meer

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever overeengekomen relatie- en concurrentiebeding. De arbeidsovereenkomst tussen...

Lees meer

Discriminatie sollicitante

Discriminatie sollicitante

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en zwangerschap. Bescherming op grond van deze wet kan word...

Lees meer

Kabinet werkt aan vernieuwing pensioenstelsel

Kabinet werkt aan vernieuwing pensioenstelsel

Hoewel de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over hervorming van het pensioenstelsel zijn mislukt, acht de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hervo...

Lees meer

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. De totale duur van de op...

Lees meer

Opzegging arbeidsovereenkomst

Opzegging arbeidsovereenkomst

Voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werknemer is een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring vereist, gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst....

Lees meer

Geen recht op bonus door vroegtijdig vertrek

Geen recht op bonus door vroegtijdig vertrek

Een werkgever kende een bonusregeling voor zijn personeel. Om in aanmerking te komen voor een bonus moest de werknemer bepaalde doelstellingen hebben behaald en op het moment ...

Lees meer

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lopende tijdelijke dienstverband. Het aanbod was gedaan op voorwaarde van gelij...

Lees meer

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. In het regeerakkoord zijn voorstellen gedaan om de kn...

Lees meer

Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate er bezittingen staan tegenover de verplichtingen van het fonds. De dekkingsgraad bepaalt of een fonds nu en in d...

Lees meer

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is vereist dat er een redelijke grond is voor de opzegging en dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelij...

Lees meer

Vaststelling hoogte AOW-uitkering

Vaststelling hoogte AOW-uitkering

Ingezetenen zijn verzekerd voor de AOW. Een ingezetene is iemand die in Nederland woont. Waar iemand woont wordt naar omstandigheden beoordeeld. Om te bepalen waar iemand woon...

Lees meer

Internetconsultatie aanpassing dagloon- en inkomensbesluit

Internetconsultatie aanpassing dagloon- en inkomensbesluit

Vanaf 1 juli 2020 hebben partners van de moeder recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof bedraagt maximaal vijf weken. Tijdens het verlof bestaat geen wettelijk recht op...

Lees meer

Nota van wijziging voorstel Wet arbeidsmarkt in balans

Nota van wijziging voorstel Wet arbeidsmarkt in balans

Bij de Tweede Kamer is het voorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in behandeling. Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, in de Wet al...

Lees meer

Te late inkeer

Te late inkeer

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer wanneer een belastingplichtige voordat hij weet of redelijkerwijs moet verm...

Lees meer

Werknemer nam ontslag op staande voet

Werknemer nam ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet kan niet alleen door de werkgever worden gegeven, maar ook door de werknemer worden genomen. In beide gevallen is een dringende reden vereist, die het ...

Lees meer

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van eerdere of latere jaren. Een negatief inkomen wordt door de Belastingdi...

Lees meer

Navordering van belasting

Navordering van belasting

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven, kan de Belastingdienst dit corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om een navorderingsaanslag op te kunn...

Lees meer

Onterechte loonsanctie

Onterechte loonsanctie

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. Deze verplichting geldt voor de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Het UWV...

Lees meer

Geen opzet of grove schuld bij onjuiste aangifte na remigratie

Geen opzet of grove schuld bij onjuiste aangifte na remigratie

Volgens vaste jurisprudentie kan opzet of grove schuld van een ander niet aan de belastingplichtige worden toegerekend. Opzet of grove schuld van de door de belastingplichtige...

Lees meer

Voortgang vervanging Wet DBA

Voortgang vervanging Wet DBA

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de wetgeving ter vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbe...

Lees meer

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere pas...

Lees meer

Kabinet wil bedenktijd voor beursvennootschappen

Kabinet wil bedenktijd voor beursvennootschappen

Een voorontwerp van wet, dat ter consultatie is gepubliceerd, geeft het bestuur van een Nederlandse beursvennootschap de mogelijkheid om gebruik te maken van een bedenktijd va...

Lees meer

Navordering wegens kwade trouw

Navordering wegens kwade trouw

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake van een feit ten aanzien waarvan de belastingplichtige te kwader trou...

Lees meer

Premiepercentage Zvw 2019

Premiepercentage Zvw 2019

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor de zorgverzekeringswet bedraagt in 2019 6,95%. In 2018 bedraagt deze ...

Lees meer

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden oploopt. Dat geldt ook voor de schade die het gevolg is va...

Lees meer

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom vereist de wet dat er een dringende reden is waarom de arbeidsovereen...

Lees meer

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun vermogenstoestand en van hun bedrijf moeten bijhouden dat daaruit op ieder mome...

Lees meer

Te laat melden van een datalek levert boete van 6 ton op
Blog

Te laat melden van een datalek levert boete van 6 ton op

Te laat melden van een datalek levert een boete op. Bij Uber een boete van 6 ton. Hoe kun je tijdig melden? Wij leggen het uit in deze blog.

Lees meer

Opzegging door werknemer?

Opzegging door werknemer?

Ieder der partijen kan een onderlinge arbeidsovereenkomst opzeggen. Voor opzegging door de werknemer is een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring vereist, gericht op de be...

Lees meer

Geen akkoord nieuw pensioenstelsel

Geen akkoord nieuw pensioenstelsel

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en daarmee in eerste aanleg een zaak van werkgevers en werknemers. Niet alleen werkgevers en werknemers maar ook het kabinet is ervan overtui...

Lees meer

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van het wetsvoorstel is verbetering van de balans tussen vaste en flexibele arbeidsov...

Lees meer

Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor 2019 vastgesteld. De premieheffing voor de AOW bedraagt 17,9%; de pr...

Lees meer

Consultatie wetsvoorstel wijziging Wajong

Consultatie wetsvoorstel wijziging Wajong

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel ter vereenvoudiging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzek...

Lees meer

Lagere regelgeving Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans

Lagere regelgeving Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans

In verband met het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel ter aanpassing van het arbeidsrecht (Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans) heeft de minister van Sociale Zaken en...

Lees meer

Vermindering vergrijpboete na inkeer

Vermindering vergrijpboete na inkeer

Het opzettelijk doen van een onjuiste belastingaangifte is een vergrijp, waarvoor een boete kan worden opgelegd tot 100% van het belastingbedrag dat door het vergrijp niet zou...

Lees meer

Minimumloon 2019

Minimumloon 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 vastgesteld. Het bedrag per maand bedraagt voor een werknem...

Lees meer

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwa...

Lees meer

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de wederpartij een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onve...

Lees meer

Kamervragen onderzoek uitvoering ontslagtoets door UWV

Kamervragen onderzoek uitvoering ontslagtoets door UWV

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop het UWV de ontslagtoets op bedrijfseconomische gronden uitvoert en hoe deze to...

Lees meer

Maximale transitievergoeding 2019

Maximale transitievergoeding 2019

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De aanpassing van het bedrag volgt de ontwikkeling van de contractlonen in ...

Lees meer

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als de dienstbetrekking langer dan 24 maanden ...

Lees meer

Twee gemachtigden maken bezwaar

Twee gemachtigden maken bezwaar

Een bezwaarschrift tegen een aanslag of beschikking kan door de belanghebbende zelf worden ingediend of namens de belanghebbende door iemand die daartoe door hem is gemachtigd...

Lees meer

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer. Dat verbod is niet absoluut. Het opzegverbod geldt niet bij beëindiging...

Lees meer

Initiatief einde arbeidsovereenkomst

Initiatief einde arbeidsovereenkomst

Wanneer een arbeidsovereenkomst, die ten minste 24 maanden heeft geduurd, op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt voortgezet, is de werkgever verplicht o...

Lees meer

Week van de Mediation 15 tot en met 19 oktober 2018
Blog

Week van de Mediation 15 tot en met 19 oktober 2018

Om mediation nog meer op de kaart te zetten staan we deze week stil bij mediation. Steeds meer mensen weten hun weg naar de mediator te vinden. Ze kiezen ervoor om samen in ...

Lees meer

Geen vrijwillige inkeer gezien media-aandacht

Geen vrijwillige inkeer gezien media-aandacht

Voor vrijwillige inkeer is nodig dat een belastingplichtige voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst op de hoogte is van de onjuistheid of onvo...

Lees meer

Bevriezing eigen risico zorgverzekering aangenomen

Bevriezing eigen risico zorgverzekering aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarin de bevriezing van het eigen risico voor de zorgverzekering wordt geregeld, aangenomen. Het eigen risico blijft daardoor de komen...

Lees meer

Onterecht ontslag op staande voet

Onterecht ontslag op staande voet

Een werkgever in de zorg ontsloeg een medewerker op staande voet wegens een onjuiste wijze van registratie. De ontslagen werknemer bestreed het gegeven ontslag. Hof Den Bosch ...

Lees meer

Te late betaling van loon

Te late betaling van loon

De werkgever moet aan een werknemer een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op initiatief van d...

Lees meer

Bedrog in cv

Bedrog in cv

Een overeenkomst kan worden vernietigd op grond van bedrog door een van de partijen. Volgens Hof Den Bosch kan ook een arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk worden vernietigd...

Lees meer

Te laat afgegeven aanvullende verklaring eigenrisicodrager

Te laat afgegeven aanvullende verklaring eigenrisicodrager

Per 1 januari 2017 is de Wet financiering sociale verzekeringen gewijzigd. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om het risico van arbeidsongeschiktheid van werknemers zelf te drage...

Lees meer

Onterechte loonsanctie

Onterechte loonsanctie

Wanneer een arbeidsongeschikte werknemer tegen het einde van de periode van verplichte loondoorbetaling een WIA-uitkering aanvraagt, beoordeelt het UWV de re-integratieactivit...

Lees meer

Vaste kracht ten onrechte ontslagen

Vaste kracht ten onrechte ontslagen

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werknemer de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om herstel van de arbeidsovereenkomst na de opzegging met toestemming van het UWV. De k...

Lees meer

Ontbindingsverzoeken van werkgever en werknemer

Ontbindingsverzoeken van werkgever en werknemer

Het Burgerlijk Wetboek bevat een opsomming van de gronden waarop een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter kan worden ingediend. Naar hun pla...

Lees meer

Kabinetsreactie evaluatie informatiebeschikking

Kabinetsreactie evaluatie informatiebeschikking

Bijna twee jaar geleden is een evaluatierapport over de informatiebeschikking naar de Tweede Kamer gestuurd. In het evaluatierapport worden enkele knelpunten in de regeling op...

Lees meer

Opzegging voor aanvang dienstbetrekking

Opzegging voor aanvang dienstbetrekking

De vrijheid van arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. In verband met deze fundamentele vrijheid geldt voor een werknemer geen andere opzegbelemmering dan het ...

Lees meer

Geen boete op overtreding geheimhoudingsbeding vaststellingsovereenkomst

Geen boete op overtreding geheimhoudingsbeding vaststellingsovereenkomst

Zowel in arbeidsovereenkomsten als in andere overeenkomsten kan een geheimhoudingsbeding worden opgenomen. Een in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding heeft v...

Lees meer

Te laat ingezette re-integratie tweede spoor

Te laat ingezette re-integratie tweede spoor

De werkgever is verplicht om het loon van een werknemer die wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is om zijn werk te verrichten door te betalen. Deze loondoorbe...

Lees meer

Kamerbrief onderzoek belastingrente

Kamerbrief onderzoek belastingrente

Bij de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer is een motie aangenomen over het systeem van de belastingrente. De staatssecretaris van Financiën heeft onder...

Lees meer

Kamervragen invloed grote vier accountantskantoren

Kamervragen invloed grote vier accountantskantoren

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de invloed van de grote vier accountantskantoren op Europees niveau op belastingbeleid en belastingontwijk...

Lees meer

Geen omkering bewijslast bij bescheiden belastingbedrag

Geen omkering bewijslast bij bescheiden belastingbedrag

Voor de heffing van inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen geldt dat aan de hand van de normale regels van stelplicht en bewijslast moet worden vastgesteld dat door ...

Lees meer

Wetsvoorstel bevriezing eigen risico Zorgverzekeringswet

Wetsvoorstel bevriezing eigen risico Zorgverzekeringswet

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Eerste Kamer g...

Lees meer

Beëindiging arbeidsovereenkomst bij AOW-gerechtigde leeftijd

Beëindiging arbeidsovereenkomst bij AOW-gerechtigde leeftijd

In de cao voor het verzekeringsbedrijf is bepaald dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen maar uiterlijk op de dag waar...

Lees meer

Geen aanleiding voor verlaging AOW-leeftijd

Geen aanleiding voor verlaging AOW-leeftijd

Naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad zijn Kamervragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken over de verhoging van de AOW-leeftijd. In het artikel word...

Lees meer

Geen ruime uitleg van concurrentiebeding

Geen ruime uitleg van concurrentiebeding

Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen, maar kan ook de betekenis die partijen aan het beding toekennen en wat ...

Lees meer

Overtreding non-concurrentiebeding

Overtreding non-concurrentiebeding

Op grond van een in zijn arbeidsovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding was het een werknemer verboden om binnen één jaar na uitdiensttreding binnen een straal van 80 ...

Lees meer

Geen werk, geen loon

Geen werk, geen loon

De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op de hoofdregel. Een van deze uitzonderingen is dat de werknemer recht ...

Lees meer

Geen re-integratie in tweede spoor gestart

Geen re-integratie in tweede spoor gestart

De werkgever is verplicht het loon van een werknemer, die wegens ziekte zijn werk niet kan verrichten, door te betalen. De loondoorbetalingsplicht eindigt in beginsel na 104 w...

Lees meer

Opzegging voor aanvang proeftijd

Opzegging voor aanvang proeftijd

In een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden opgenomen. De proeftijd mag niet langer duren dan een maand bij een arbeidscontract met een duur van meer dan zes maar mind...

Lees meer

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder diens schriftelijke instemming. Uitzondering op deze regel is een onts...

Lees meer

Coulancerente

Coulancerente

Wanneer door toedoen van de Belastingdienst de besluitvorming meer tijd heeft gevergd dan gebruikelijk is, kan aanleiding bestaan om een coulancerente te vergoeden. Dat gebeur...

Lees meer

Verruiming ontheffing ketenbepaling onderwijs

Verruiming ontheffing ketenbepaling onderwijs

De zogenaamde ketenbepaling in het Burgerlijk Wetboek is bedoeld om draaideurconstructies met werknemers te voorkomen. De ketenbepaling regelt dat bij arbeidsovereenkomsten vo...

Lees meer

Niet doen van vereiste aangifte

Niet doen van vereiste aangifte

Een gevolg van het niet doen van de vereiste aangifte is omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat houdt in dat de belastingplichtige overtuigend moet bewijzen dat en in h...

Lees meer

Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

De wet, die regelt dat het UWV bij beëindiging van een dienstbetrekking met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer aan de werkgever een compensatie voor de transitievergo...

Lees meer

Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

Wanneer een belastingplichtige niet op tijd of onvolledig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, kan dat leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat houdt in d...

Lees meer

Conflict niet opgelost met mediation? Verstoring is onherstelbaar.
Blog

Conflict niet opgelost met mediation? Verstoring is onherstelbaar.

Wat als een conflict maar niet wordt opgelost? Zelfs niet na mediation? De rechter oordeelt dat er sprake is van een onherstelbare verstoring.

Lees meer

Problemen met loonkostenvoordeel na stage

Problemen met loonkostenvoordeel na stage

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over problemen met het niet toekennen van het loonkostenvoordeel na een stage beantwoord. De minister maakt ...

Lees meer

Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat werkgevers vanaf 2020 compenseert voor de transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers aangenomen. Werknemers hebb...

Lees meer

De vaststellingsovereenkomst bij einde dienstverband.
Blog

De vaststellingsovereenkomst bij einde dienstverband.

Wanneer uw werkgever voorstelt het dienstverband te beëindigen ontvangt u in de regel een voorstel tot beëindiging van het dienstverband, een zogenaamde vaststellingsovereen...

Lees meer

Geen statutair bestuurder: ontslagbesluit ongeldig

Geen statutair bestuurder: ontslagbesluit ongeldig

De statutaire bestuurder van een bv wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). De AVA is ook het orgaan dat een bestuurder kan ontslaan. Met een door...

Lees meer

Starbucks-procedure

Starbucks-procedure

Er loopt een procedure bij het Gerecht voor de Europese Unie naar aanleiding van een besluit van de Europese Commissie over het verlenen van staatssteun. Dat besluit van de Co...

Lees meer

Overplaatsing werknemer

Overplaatsing werknemer

In een procedure in kort geding eiste een werknemer dat zijn werkgever zijn aangekondigde overplaatsing ongedaan zou maken. De procedure betrof een docent op een school voor m...

Lees meer

Kamervragen cybersecurity en accountantsverklaring

Kamervragen cybersecurity en accountantsverklaring

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft mede namens de minister van Financiën Kamervragen beantwoord over achterblijvende investeringen in cyberbeveiliging...

Lees meer

Uitbreiding geboorteverlof partner

Uitbreiding geboorteverlof partner

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) naar de Tweede Kamer gestuurd. Op grond van dit wetsvoorstel ...

Lees meer

Zaakwaarneming in belastingprocedure

Zaakwaarneming in belastingprocedure

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat partijen zich in een procedure door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen. Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en o...

Lees meer

Naheffingsaanslag tijdig opgelegd

Naheffingsaanslag tijdig opgelegd

De bevoegdheid om een naheffingsaanslag op te leggen vervalt vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Een omzetbelastingschuld over 2010 is ontstaan op...

Lees meer

Ruzie op de werkvloer, is exit de enige oplossing?
Blog

Ruzie op de werkvloer, is exit de enige oplossing?

Ruzie op de werkvloer, al eens aan mediation gedacht? Samen in gesprek onder begeleiding van een bemiddelaar.

Lees meer

Ontwerpbesluit verhoging kinderbijslag

Ontwerpbesluit verhoging kinderbijslag

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit tot verhoging van het extra bedrag aan kinderbijslag en het basiskinderbijslagbedrag gepublic...

Lees meer

Recht op doorbetaalde vakantie na einde loondoorbetalingsverplichting

Recht op doorbetaalde vakantie na einde loondoorbetalingsverplichting

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht houdt op loon. Dat geldt ook voor werknemers, die langdurig en geheel arbeidsongeschikt zi...

Lees meer

Wijziging eis na ontslag

Wijziging eis na ontslag

Een werknemer, wiens arbeidsovereenkomst door opzegging door de werkgever is geëindigd, heeft twee maanden de tijd om bij de kantonrechter een verzoek om vernietiging van het...

Lees meer

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2018 gaan ook de uitkeri...

Lees meer

Veranderingen informatieplicht algemene voorwaarden voor detailhandel
Blog

Veranderingen informatieplicht algemene voorwaarden voor detailhandel

De regels voor het informeren over de algemene voorwaarden in de detailhandel. Sinds januari 2018 geldt er een versoepeling.

Lees meer

Opzegging en verlengde loondoorbetalingsverplichting

Opzegging en verlengde loondoorbetalingsverplichting

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet kan opzeggen zolang de werknemer arbeidsongeschikt is, tenzij de ongeschiktheid ...

Lees meer

Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2018

Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 vastgesteld. Het bedrag per maand bedraagt voor een werknemer ...

Lees meer

Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten

Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten

Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ondersteuning of voor langdurige zorg...

Lees meer

Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die alsnog een juiste en volledige aangifte deed voordat hij wist of moest verm...

Lees meer

Vermindering verzuimboete te laat indienen aangifte

Vermindering verzuimboete te laat indienen aangifte

Het niet of te laat indienen van de aangifte vennootschapsbelasting is een verzuim. De Belastingdienst kan hiervoor een bestuurlijke boete opleggen tot een maximum van € 5.2...

Lees meer

Wat is er krom aan recht?
Blog

Wat is er krom aan recht?

Wanneer heeft u een advocaat nodig? En wanneer een jurist? Bij de meeste mensen is het verschil onbekend, logisch, want vaak doen we dezelfde werkzaamheden! In deze blog leest...

Lees meer

Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post

Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post

Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Sindsdien geldt in afwijking van de Algemene wet bestuursrecht dat berichten tu...

Lees meer

Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021

Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in behandeling. De strekking van het wetsvoorstel is dat het verplichte eigen risico voor de z...

Lees meer

Aanzegging of opzegging?

Aanzegging of opzegging?

Inzet van een procedure voor de kantonrechter was de vraag of sprake was van opzegging van een voor bepaalde duur aangegane stageovereenkomst of van aanzegging van niet-verlen...

Lees meer

De overeenkomst van uw opdrachtgever
Blog

De overeenkomst van uw opdrachtgever

Waar moet u op letten als u een overeenkomst ontvangt? Bij een juridische check bespreken we de risico's, geven we uitleg en geven we aan wat nog ontbreekt. Zo kunt u goed ge...

Lees meer

Wetsvoorstel maatregelen transitievergoeding

Wetsvoorstel maatregelen transitievergoeding

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel met maatregelen betreffende de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschik...

Lees meer

Beperking toepassing non-concurrentiebeding

Beperking toepassing non-concurrentiebeding

Een detacheringsbureau in de financiële sector had in de arbeidscontracten met haar werknemers een non-concurrentiebeding opgenomen. Op grond van dat beding was het een werkn...

Lees meer

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen

Een bepaalde groep zelfstandigen heeft alsnog recht op financiële compensatie voor hun zwangerschaps- en bevallingsverlof. Deze regeling geldt voor vrouwelijke zelfstandigen,...

Lees meer

Verzuimboete

Verzuimboete

Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid van de zijde van de persoon aan wie de boete wordt opgelegd is niet vere...

Lees meer

Berekening buitenlandbijdrage Zvw

Berekening buitenlandbijdrage Zvw

EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing is. Volgens deze verordeningen heeft een in België wonende gepensi...

Lees meer

Non-concurrentiebeding

Non-concurrentiebeding

Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet juist, want de bedoeling van het beding is de werknemer te verbieden om ...

Lees meer

Beperking toepassing woonlandbeginsel

Beperking toepassing woonlandbeginsel

Het woonlandbeginsel houdt in dat de hoogte van een uitkering uit een sociale verzekering wordt aangepast aan het kostenniveau van het woonland. De minister van Sociale Zaken ...

Lees meer

Aanzegverplichting

Aanzegverplichting

Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de werkgever tijdig moet aangeven of hij ...

Lees meer

Ketenregeling arbeidsrecht

Ketenregeling arbeidsrecht

De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat na meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor b...

Lees meer

AVG advies Bedrijvig Uden
Blog

AVG advies Bedrijvig Uden

In Bedrijvig Uden heeft Sanne ondernemers geïnformeerd over de komst van de AVG. In elke editie zal Sanne dit jaar een advies geven in Bedrijvig Uden

Lees meer

Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

Om recht te hebben op een WW-uitkering is een werkloze verplicht om te solliciteren. Er geldt een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor uitkeringsgerechtigden die op de ...

Lees meer

Beëindigingsovereenkomst dienstbetrekking

Beëindigingsovereenkomst dienstbetrekking

Na de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst sloten werknemer en werkgever een beëindigingsovereenkomst. Hierin was onder meer opgenomen dat partijen elkaar over en weer fina...

Lees meer

Beleid terugwerkende kracht fiscale regelgeving

Beleid terugwerkende kracht fiscale regelgeving

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën het beleid over de invoering van fiscale regelgeving met terugwerkende kracht uiteengezet. Het komt erop ne...

Lees meer

Kamerbrief positie bedrijfsarts

Kamerbrief positie bedrijfsarts

De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever moet zich in een aantal situaties laten ondersteunen door een arbodienst ...

Lees meer

Aansprakelijkheid werkgever

Aansprakelijkheid werkgever

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de schade die hun werknemers daardoor oplopen, tenzij de werknemer schade...

Lees meer

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen ter verbetering van de arbeidsmarkt. De Wet arbeidsmarkt in balans (WA...

Lees meer

Aanzegverplichting

Aanzegverplichting

Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van tevoren schriftelijk laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzett...

Lees meer

Beantwoording vragen gevolgen brexit

Beantwoording vragen gevolgen brexit

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer over de gevolgen van de brexit b...

Lees meer

Ontslag op staande voet nietig

Ontslag op staande voet nietig

Een ontslag op staande voet is door de kantonrechter nietig verklaard omdat het besluit is genomen door een persoon die daartoe niet bevoegd was. De werkgever was een stichtin...

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is van toepassing op...

Lees meer

Nog geen zicht op nieuw pensioenstelsel

Nog geen zicht op nieuw pensioenstelsel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken van de vernieuwing van het pensioenstelsel. Pensioen ...

Lees meer

Verrekening negatief verlofdagensaldo

Verrekening negatief verlofdagensaldo

Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan moet de werkgever tot uitbetaling daarvan overgaan. Heeft de werknemer aan ...

Lees meer

Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding

Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanle...

Lees meer

Schadevergoeding wegens niet verstrekken VAR-wuo

Schadevergoeding wegens niet verstrekken VAR-wuo

De Belastingdienst verstrekte in 2012 en 2013 aan een zzp’er, die werkte in de zorg, een VAR-winst uit onderneming (VAR-wuo). De zzp’er verleende awbz-zorg in natura en zo...

Lees meer

Toepassing verlengde navorderingstermijn

Toepassing verlengde navorderingstermijn

Wanneer iemand niet de vereiste aangifte heeft gedaan, wordt de bewijslast omgekeerd en verzwaard. Dat houdt in dat de belastingplichtige moet aantonen dat en in hoeverre de o...

Lees meer

Ontslag na beëindigen opdracht

Ontslag na beëindigen opdracht

Op grond van de ontslagregeling heeft een uitzendbureau bij het beëindigen van een opdracht een redelijke grond om de arbeidsovereenkomst van de werknemer om bedrijfseconomis...

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn

Verlengde navorderingstermijn

De reguliere termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag bedraagt vijf jaar. Er geldt een verlengde navorderingstermijn van twaalf jaar voor in het buitenland gehoud...

Lees meer

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere zzp’ers beantwoord. De vorige minister heeft op 17 oktober 2017 een m...

Lees meer

Arbeids- of stageovereenkomst?

Arbeids- of stageovereenkomst?

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elementen die een arbeidsovereenkomst kenmerken zijn vaak ook aanwezig in een stage...

Lees meer

Klachten over adviseur vormden nieuw feit

Klachten over adviseur vormden nieuw feit

De Belastingdienst kan aanvankelijk te weinig geheven belasting corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om een navorderingsaanslag op te mogen leggen moet sp...

Lees meer

Workshop OMG de AVG 20 maart
Blog

Workshop OMG de AVG 20 maart

Waar te beginnen met de AVG? Heb je geen overzicht, loop je vast of gaat het moeizaam? Kom naar onze workshop en binnen 2,5 uur weet jij wat de AVG voor jouw organisatie betek...

Lees meer

Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen

Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen

Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt van het huwelijksgoederenregime de algehele gemeenschap van goederen. Wie daarvan wilde afwijken moest naar de notaris om huwelijkse vo...

Lees meer

Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken

Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken

Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte informatie over buitenlandse bankrekeningen van Nederlanders niet mocht gebrui...

Lees meer

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de toegangseis voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In het regeerakkoord van h...

Lees meer

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door de wijziging wordt de bevoegdheid van de ondernemingsraad (OR) ten aanzien v...

Lees meer

Kamervragen slapende dienstverbanden

Kamervragen slapende dienstverbanden

Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen door na de periode van verplichte loondoorbetaling het dienstverband niet...

Lees meer

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te breiden van twee doorbetaalde dagen naar een week, met aanvullend vijf weke...

Lees meer

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid. De loondoorbetaling bedraagt wettelijk 70% van het vastgestel...

Lees meer

Inkeer buitenlands vermogen leidde tot navordering erfbelasting

Inkeer buitenlands vermogen leidde tot navordering erfbelasting

De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer op grond van een nieuw feit vermoed wordt dat ten onrechte geen aanslag of een te lage aanslag is opgelegd. De ...

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie vierde anti-witwasrichtlijn

Wetsvoorstel implementatie vierde anti-witwasrichtlijn

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling ter implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. De richtlijn dateert uit 2015. De implementatie van de ri...

Lees meer

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen te worden. De Wet DBA was bedoeld om duidelijkheid te scheppen over d...

Lees meer

Vragen over AOW-gevolgen van kleine baan in buitenland

Vragen over AOW-gevolgen van kleine baan in buitenland

Uitgangspunt van de EU-regelgeving op het gebied van de sociale verzekeringen is dat de wetgeving van één lidstaat van toepassing is. Op dit uitgangspunt zijn enkele uitzond...

Lees meer

Premieheffing tijdens onbetaald verlof

Premieheffing tijdens onbetaald verlof

In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat een inwoner van een lidstaat van de EU, die onbetaal...

Lees meer

Hulpmiddel bij privacywetgeving
Blog

Hulpmiddel bij privacywetgeving

De Autoriteit Persoonsgevevens biedt een mooie tool aan om u informatie te geven over privacy en om u inzicht te bieden wat u nog kunt regelen

Lees meer

Proeftijdontslag tijdens ziekte en zwangerschap, opletten geblazen.
Blog

Proeftijdontslag tijdens ziekte en zwangerschap, opletten geblazen.

Proeftijdontslag bij ziekte of zwangerschap? Of na de sollicitatieprocedure melding van (eerdere) ziekte of zwangerschap? Opletten op welke grond het ontslag wordt aangezegd

Lees meer

Belemmeringsverbod Waadi

Belemmeringsverbod Waadi

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De uitlener van personeel mag op grond van dat verbod niet verhinderen dat een uitgel...

Lees meer

Ziek na arbeidsconflict
Blog

Ziek na arbeidsconflict

Ziek na arbeidsconflict. Je hebt ruzie met je baas of werknemer en het ziet er niet naar uit dat het nog goed komt. De werknemer meldt zich ziek. Maar hoe dan verder? Welke re...

Lees meer

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het arbeidsvoorwaardenreglement van de werkgever. In het arbeidsvoorwaardenreglement stond dat ...

Lees meer

Schadevergoeding wegens afbreken onderhandelingen over arbeidsovereenkomst

Schadevergoeding wegens afbreken onderhandelingen over arbeidsovereenkomst

De kantonrechter heeft een werkgever wegens het afbreken van de onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst na afloop van een eerdere arbeidsovereenkomst veroordeeld ...

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst ter vermijding ontslag op staande voet

Vaststellingsovereenkomst ter vermijding ontslag op staande voet

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij dat wordt aanvaard door de andere partij. Voor een geldig aanbod en een geldige aanvaarding vereist de wet da...

Lees meer

Overtreding geheimhoudingsbeding

Overtreding geheimhoudingsbeding

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een relatiebeding. Het was de werknemer verboden om zowel gedurende als na ...

Lees meer

Buitenlands pensioen en premieheffing

Buitenlands pensioen en premieheffing

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de vraag of een buitenlands pensioen onderdeel was van het Nederlandse premie-inkomen van de gepensioneerde. De proc...

Lees meer

Dure formele fouten

Dure formele fouten

In een bezwaarschrift kan de indiener vragen om te worden gehoord voordat het bestuursorgaan uitspraak doet op het bezwaar. Tijdens een hoorgesprek kan de indiener zijn bezwaa...

Lees meer

Is een privacyverklaring volgens de AVG verplicht?
Blog

Is een privacyverklaring volgens de AVG verplicht?

Is een privacyverklaring volgens de AVG verplicht? En wat moet er in de privacyverklaring staan? Lees hier over de offline en online privacy statement.

Lees meer

Diverse uitkeringsbedragen 2018

Diverse uitkeringsbedragen 2018

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2018 gaan ook de uitk...

Lees meer

AVG-nieuws
Blog

AVG-nieuws

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties zich aan de nieuwe Europese privacyregels houden. Vanaf dan is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De ...

Lees meer

#MeToo - Wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag ontbinding van de overeenkomst
Blog

#MeToo - Wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag ontbinding van de overeenkomst

Door verwijtbaar gedrag werd een arbeidsovereenkomst ontbonden van een werknemer die zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Doordat er sprake was v...

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn

Verlengde navorderingstermijn

De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven. De bevoegdheid om een navorderingsaanslag op te leggen vervalt nor...

Lees meer

Na toekenning WIA-uitkering kan geen loonsanctie meer worden opgelegd

Na toekenning WIA-uitkering kan geen loonsanctie meer worden opgelegd

Een werknemer die wegens arbeidsongeschiktheid niet kan werken heeft pas na het verstrijken van de wachttijd van 104 weken recht op een WIA-uitkering. Bij de aanvraag van een ...

Lees meer

Premie Wlz 2018 bekend

Premie Wlz 2018 bekend

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het premiepercentage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2018 vastgesteld op 9,65. Dat percentage is conform de begr...

Lees meer

Premiepercentages 2018

Premiepercentages 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het betreft de premies voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabe...

Lees meer

Privacy wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbewerking
Blog

Privacy wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbewerking

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en komt daarmee onze huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen. Is uw o...

Lees meer

Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen

Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel betreffende de waardeoverdracht van kleine pensioenen in behandeling. Tijdens de behandeling daarvan heeft de minister van Sociale Zake...

Lees meer

Tijdstip inkeren en toepassing inkeerregeling

Tijdstip inkeren en toepassing inkeerregeling

De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen te stimuleren om alsnog een juiste en volledige aangifte te doen van inkomens- en/of vermogensbestanddelen die zij eerder n...

Lees meer

AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen en vanaf 2022 afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting op ...

Lees meer

Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof

Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof

Door het opleggen van een belastingaanslag wordt een ontstane belastingschuld vastgesteld. Deze betekenis verliest een belastingaanslag niet door het overlijden van de persoon...

Lees meer

Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 vastgesteld. Het bedrag per maand bedraagt voor een werknem...

Lees meer

Exit mediation bij ontslag
Blog

Exit mediation bij ontslag

In overleg uit elkaar gaan. Waarbij aandacht is voor het verleden en de toekomst. Middels mediation kunt u dit bereiken. Exit mediation ziet erop dat werkgever en werknemer in...

Lees meer

Geen cumulatie van ontslaggronden

Geen cumulatie van ontslaggronden

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een van zijn werknemers alleen opzeggen als daar een redelijke grond voor is. Daarnaast geldt als vereiste dat herplaatsing van de...

Lees meer

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn dienstbetrekking elders werkzaam te zijn. Om die reden is een dergelijk beperkend b...

Lees meer

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een compensatieregeling te treffe...

Lees meer

Minimumloon over overwerkvergoeding

Minimumloon over overwerkvergoeding

Werkgevers, die de betaling van vakantietoeslag over de vergoeding voor overwerk, dat voor 2018 is verricht, willen voorkomen, moeten ervoor zorgen dat zij voor 1 januari 2018...

Lees meer

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er geldt een uitzondering voor de dga. Bepalend voor de toepassing van de ui...

Lees meer

Afschaffing inkeerregeling

Afschaffing inkeerregeling

Zoals al eerder was aangekondigd wil het kabinet de inkeerregeling afschaffen. De inkeerregeling houdt in dat mensen, die vermogen of inkomen hebben verzwegen, dat binnen twee...

Lees meer

Wetsvoorstel invoering automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Wetsvoorstel invoering automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel tot wijziging van de Pensioenwet naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijziging heeft betrekking op de...

Lees meer

Eigenrisicodragerschap WGA

Eigenrisicodragerschap WGA

Werkgevers, die eigenrisicodrager willen zijn voor het WGA-risico, kunnen dat vanaf 1 januari 2017 alleen voor het totale risico, dus voor het WGA-risico van zowel vaste als f...

Lees meer

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar Tweede Kamer

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Met dit wetsvoorstel wordt een aantal wetten op het...

Lees meer

Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW

Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW

Wie werkzaam is in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is werknemer in de zin van de WW. Voor een privaatrechtelijke dienstbetrekking moet aan drie vereisten zijn voldaan...

Lees meer

Transitievergoeding en loondispensatie

Transitievergoeding en loondispensatie

De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatige opzeggi...

Lees meer

Premieplicht Rijnvarende

Premieplicht Rijnvarende

Op grond van de Nederlandse wetgeving is een ingezetene van Nederland van rechtswege in Nederland verzekerd en premieplichtig voor de volksverzekeringen. Afwijking van deze re...

Lees meer

Incasso's en de veertien dagen brief
Blog

Incasso's en de veertien dagen brief

Let op de veertien dagen brief bij consumenten? Is deze niet verzonden of is de juiste termijn niet in acht genomen? Kan de ondernemer geen incassokosten vorderen bij de consu...

Lees meer

Kenbare fout in veel te lage aanslag schenkbelasting

Kenbare fout in veel te lage aanslag schenkbelasting

Navordering van te weinig geheven belasting is mogelijk wanneer dit het gevolg is van een fout van de Belastingdienst. Het moet de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar zi...

Lees meer

Bepalingen rond transitievergoeding mogelijk discriminerend

Bepalingen rond transitievergoeding mogelijk discriminerend

Wanneer op initiatief van de werkgever een einde komt aan een arbeidsovereenkomst die ten minste 24 maanden heeft geduurd, moet de werkgever de werknemer een transitievergoedi...

Lees meer

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij het gerechtshof open. Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen dri...

Lees meer

Aansprakelijkheid werkgever

Aansprakelijkheid werkgever

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werk oploopt. Er geldt een uitzondering op de hoofdregel...

Lees meer

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van Financiën het voornemen geuit om het opleggen van vergrijpboeten aan jur...

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens disfunctioneren. In de terminologie van de wet gaat het dan om ongesc...

Lees meer

Inhoudingen op en verrekeningen met loon

Inhoudingen op en verrekeningen met loon

Een van de gevolgen van de Wet Aanpak Schijnconstructies is dat werkgevers verplicht zijn om het netto wettelijk minimumloon giraal uit te betalen. De gedachte achter deze ver...

Lees meer

Voorwaarde voor toekenning billijke vergoeding bij ontslag

Voorwaarde voor toekenning billijke vergoeding bij ontslag

Wanneer de ontbinding van een arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever kan de kantonrechter een billijke vergoeding toekennen aan de...

Lees meer

Is arbeidsmediation verplicht?
Blog

Is arbeidsmediation verplicht?

Is arbeidsmediation verplicht? Bij mediation gaat het om het gezamenlijk oplossen van een conflict met behulp van een bemiddelaar (mediator). Het is de rol van de mediator om ...

Lees meer

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen, heeft geoordeeld dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zi...

Lees meer

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan is een transitievergoeding toe te kennen? Volgens een werknemer mag da...

Lees meer

Toepassing inkeerregeling

Toepassing inkeerregeling

Volgens het EVRM en het IVBPR mag voor een strafbaar feit geen zwaardere straf worden opgelegd dan de straf die ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing ...

Lees meer

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan, ertoe te bewegen alsnog een juiste aangifte te doen. De inkeerrege...

Lees meer

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen. D...

Lees meer

Aanpak faillissementsfraude

Aanpak faillissementsfraude

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de slechte aanpak van faillissementsfraude. De minister van Veiligheid en Justitie heeft deze vragen mede namens de staatssecretari...

Lees meer

Onderzoek flexibilisering AOW

Onderzoek flexibilisering AOW

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is een onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een flexibele AOW-datum. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenh...

Lees meer

Verdrag sociale zekerheid China

Verdrag sociale zekerheid China

Nederland en de Volksrepubliek China hebben een verdrag inzake sociale zekerheid gesloten. Dat verdrag treedt op 1 september 2017 in werking. Het verdrag geldt voor het Europe...

Lees meer

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon. Echtparen en samenwonenden hebben per persoon recht op een AOW-uitkerin...

Lees meer

Beantwoording vragen varianten kwalificatie arbeidsrelatie

Beantwoording vragen varianten kwalificatie arbeidsrelatie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen beantwoord over het ambtelijke rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Een van de varia...

Lees meer

Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten

Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten

Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen. De tegoeden op de Zwitserse bankrekeningen zijn niet vermeld in de aangifte...

Lees meer

Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een naheffingsaanslag en een boete die zijn opgelegd aan een inmiddels ontbonde...

Lees meer

Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Opzegging is niet nodig voor het einde van de arbei...

Lees meer

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen op te zeggen wordt verleend met toepassing van de wederindiensttredingsv...

Lees meer

Ontslag op staande voet na bedreiging werkgever

Ontslag op staande voet na bedreiging werkgever

Ontslag op staande voet mag alleen worden gegeven als er een dringende reden voor het ontslag is. Bovendien moet het ontslag onverwijld worden meegedeeld met opgave van de red...

Lees meer

Omvang loondoorbetalingsverplichting

Omvang loondoorbetalingsverplichting

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de wet is geregeld welk deel van het loon in ieder geva...

Lees meer

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende onderdelen aangepast: De positie van de preventiemedewerker is versterkt...

Lees meer

Deeltijdpensioen gekort op WW-uitkering

Deeltijdpensioen gekort op WW-uitkering

Op een WW-uitkering wordt ander inkomen in mindering gebracht. Tot het inkomen dat wordt gekort op de uitkering behoren uit een dienstbetrekking voortvloeiende periodieke oude...

Lees meer

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil ontslaan, moet het ontslag en de dringende reden onverwijld meedelen a...

Lees meer

Rapport kwalificatie arbeidsrelatie

Rapport kwalificatie arbeidsrelatie

Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan door de vervanging van de VAR door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft het kabinet een onderzoek u...

Lees meer

Start onderneming met behoud van uitkering

Start onderneming met behoud van uitkering

Het UWV kan iemand met een WW-uitkering toestemming verlenen om met behoud van uitkering een eigen bedrijf te starten. Dat kan voor een periode van 26 weken. Het moet gaan om ...

Lees meer

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voor het volwassen minimumloon omlaag van 23 naar 22 jaar. Voor mensen jonger ...

Lees meer

Ontslag op staande voet vernietigd

Ontslag op staande voet vernietigd

Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor ontslag op staande voet is een dringende reden vereist. Verder moet een ontslag...

Lees meer

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op grond van een dringende reden. Die opzegging moet wel direct, onder mededeli...

Lees meer

Overbodige wetsvoorstellen

Overbodige wetsvoorstellen

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van formeel verkeer met de Belastingdienst en een wi...

Lees meer

Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

De wet, die het hanteren van onredelijk lange betaaltermijnen tegengaat, is op 26 april jl. in het Staatsblad geplaatst. De wet wil voorkomen dat grote ondernemingen onredelij...

Lees meer

Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf

Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf

Wie een eigen woning bezit, moet daarvoor een bedrag, het eigenwoningforfait, bij zijn inkomen in box 1 tellen. De rente die de woningeigenaar betaalt over de schulden die zij...

Lees meer

Regeling meerlingenverlof naar Verzamelwet SZW 2018

Regeling meerlingenverlof naar Verzamelwet SZW 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor om de regeling voor het meerlingenverlof uit het voorstel tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de...

Lees meer

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zondermeer opzeggen. Behoudens een aantal in de wet geregelde gevallen moet de werkgever voor opzegging een re...

Lees meer

Boete voor notaris die onterechte teruggaaf overdrachtsbelasting verzorgde

Boete voor notaris die onterechte teruggaaf overdrachtsbelasting verzorgde

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Om een cumulatie van overdrachtsbelasting te voorkomen, wordt bij een doorlevering binnen een...

Lees meer

Beantwoording vragen fiscale gevolgen wijziging huwelijksgoederenrecht

Beantwoording vragen fiscale gevolgen wijziging huwelijksgoederenrecht

Onlangs heeft de Eerste Kamer een wet aangenomen die het huwelijksgoederenrecht wijzigt. Daardoor wordt de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt, tenzij pa...

Lees meer

Er staat een mediationclausule in de overeenkomst, maar mag je alsnog kiezen voor de rechter?
Blog

Er staat een mediationclausule in de overeenkomst, maar mag je alsnog kiezen voor de rechter?

In een overeenkomst staat de afspraak dat u eerst naar een mediator gaat bij een conflict. Komt u er niet samen uit? Dan pas mag u naar de rechter. Maar wat als de mediation a...

Lees meer

Sectorindeling werknemersverzekeringen

Sectorindeling werknemersverzekeringen

Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een sector van het bedrijfs- en beroepsleven ingedeeld. De regeling Wet financie...

Lees meer

Beroep niet-ontvankelijk door ontbreken juiste machtiging

Beroep niet-ontvankelijk door ontbreken juiste machtiging

Beroep bij de rechtbank in bestuursrechtzaken kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende of zijn gemachtigde. Is de gemachtigde geen advocaat, dan kan de rechtbank een...

Lees meer

Incasso’s en incassokosten bij consumenten. Vergeet niet de 14 dagen brief
Blog

Incasso’s en incassokosten bij consumenten. Vergeet niet de 14 dagen brief

Hoe zorg je ervoor dat een consument-klant zijn factuur voldoet? Je kent het vast wel, je hebt werkzaamheden verricht of goederen geleverd maar de factuur blijft onbetaald, oo...

Lees meer

Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

De wet kent een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dat rechtsvermoeden is bedoeld om de werknemer houvast te bieden wanneer de omvang van de arbeid niet of niet duidelijk i...

Lees meer

Cao-voorziening bij ontslag

Cao-voorziening bij ontslag

Een werkgever moet bij het einde van een arbeidsovereenkomst na ten minste 24 maanden aan de werknemer een transitievergoeding betalen als het initiatief voor de beëindiging ...

Lees meer

Kamerbrief ontwikkelingen WGA en ZW

Kamerbrief ontwikkelingen WGA en ZW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van de verzekering voor de Werkhervattingsregeling gedee...

Lees meer

Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid

Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid

De werkgever moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkomst na twee jaar of langer wordt beëindigd of niet wordt voortgezet op initiatie...

Lees meer

Gebreken in administratie

Gebreken in administratie

Bij een boekenonderzoek bij een horecaondernemer stelde de Belastingdienst vast dat de detailgegevens van bestellingen verwijderd waren uit de administratie. Alleen de totaalb...

Lees meer

Recht op transitievergoeding

Recht op transitievergoeding

Bij het einde van een arbeidsovereenkomst moet de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft bestaan. Dat...

Lees meer

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel, dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt, aangenomen. De (volledige) gemeenschap van goederen is het huwelijksg...

Lees meer

Ontheffing concurrentiebeding

Ontheffing concurrentiebeding

Wil een aan een werknemer opgelegd concurrentie- of relatiebeding rechtsgeldig zijn, dan moet het beding schriftelijk zijn vastgelegd. Deze eis wordt gesteld omdat een dergeli...

Lees meer

Buitenlandse bankrekening gevoed met verzwegen omzet

Buitenlandse bankrekening gevoed met verzwegen omzet

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Dat moet gebeuren binnen een termijn v...

Lees meer

Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken

Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken

In belastingzaken kan een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand worden verleend. In het Besluit proceskosten bestuursrecht is de regeling van de proceskos...

Lees meer

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet hij de ontslagen werknemer een transitievergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding is gerelateerd aan de lengte van het di...

Lees meer

Tariefverschil digitale boeken

Tariefverschil digitale boeken

De Europese btw-richtlijn sluit de toepassing van een verlaagd tarief uit voor alle elektronische diensten. De levering van digitale boeken langs elektronische weg geldt als e...

Lees meer

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en wijzigingen per 01-01-2017
Blog

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en wijzigingen per 01-01-2017

Werkgevers kunnen constructies gebruiken waarbij regels voor het minimumloon, cao-loon en betaling van premies kunnen worden ontdoken. De Wet Aanpak Schijnconstructies dient h...

Lees meer

Nietig proeftijdbeding

Nietig proeftijdbeding

Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van niet meer dan zes maanden. Een werkgever had een proeftijdbedin...

Lees meer

Werknemer ontslaan? Let op de inspanningsverlichting om de werknemer te herplaatsen
Blog

Werknemer ontslaan? Let op de inspanningsverlichting om de werknemer te herplaatsen

Een ontslagaanvraag onderbouwen brengt veel werk met zich mee, naast het onderbouwen van de redelijke grond van het ontslag, is de herplaatsingstoets een toets waarover vaak t...

Lees meer

Aanpassing Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door Eerste Kamer

Aanpassing Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Arbeidsomstandighedenwet op een aantal punten wijzigt. De aanpassingen betreffen:1. de versterking van de positie van ...

Lees meer

Vanaf 21 jaar recht op volledig wettelijk minimumloon

Vanaf 21 jaar recht op volledig wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag als hamerstuk aangenomen. Jongeren vanaf 21 jaar krijgen daardoor recht op het het volledig...

Lees meer

Aanpassing zwangerschaps- en bevallingsverlof meerlingen

Aanpassing zwangerschaps- en bevallingsverlof meerlingen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een uitbreiding van het kraamverlof voor de partner regelt. Via een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel wordt ee...

Lees meer

Onzakelijke lening

Onzakelijke lening

Een lening is onzakelijk als de geldverstrekker een debiteurenrisico accepteert dat een buitenstaander niet zou hebben willen nemen. De rechtbank heeft recent uitspraak gedaan...

Lees meer

Uitbreiding kraamverlof partner

Uitbreiding kraamverlof partner

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een uitbreiding van het kraamverlof voor de partner van de moeder regelt. Wanneer dit wetsvoorstel wordt ingevoerd, ...

Lees meer

Re-integratie bij een burn-out
Blog

Re-integratie bij een burn-out

Wanneer een werknemer met een burn-out thuis zit is de kans op een arbeidsconflict groot. Zorg daarom dat u als werkgever direct contact hebt met de werknemer. Een goede manie...

Lees meer

Zieke werknemer en privacy gegevens

Zieke werknemer en privacy gegevens

Wanneer een werknemer ziek is informeren veel werkgever naar de aard en oorzaak van de ziekte. Echter gelden er bepaalde regels over de privacy van deze gegevens.

Lees meer

Door onbevoegde controleur verricht onderzoek levert ontoelaatbaar bewijs op

Door onbevoegde controleur verricht onderzoek levert ontoelaatbaar bewijs op

De hoogte van studiefinanciering op basis van de Wsf 2000 was afhankelijk van de woonsituatie van de student. Voor uitwonende studenten gold een hoger bedrag aan studiefinanci...

Lees meer

Ontslag op staande voet en vordering transitievergoeding

Ontslag op staande voet en vordering transitievergoeding

Een werknemer, die op staande voet is ontslagen, kan bij de kantonrechter een verzoek indienen om het ontslag te vernietigen. Dat verzoek moet worden ingediend binnen twee maa...

Lees meer

Kunt u uw werkzaamheden opschorten?
Blog

Kunt u uw werkzaamheden opschorten?

Uw klant voldoet de factuur niet of levert niet alle goederen. Wat kunt u dan doen? Door uw verplichting op te schorten kunt u ervoor zorgen dat uw wederpartij de afspraken al...

Lees meer

Terugvordering uitkering van werkgever

Terugvordering uitkering van werkgever

Een werknemer, die door ziekte niet in staat is om zijn werk te doen, heeft voor een periode van 104 weken recht op loondoorbetaling. Heeft de werknemer na zijn ziekteperiode ...

Lees meer

Heb jij nog met iemand een appeltje te schillen?
Blog

Heb jij nog met iemand een appeltje te schillen?

Heb jij met iemand een conflict en komen jullie er niet samen uit? Worden de gesprekken harder of ben je al gestopt om naar elkaar te luisteren? Lees dan deze blog over hoe he...

Lees meer

Algemene voorwaarden nodig - deel 2
Blog

Algemene voorwaarden nodig - deel 2

Wanneer zijn bepalingen onredelijk bezwarend en wat kunt u hieraan doen? En werkt u voor bedrijven en consumenten? Zijn uw algemene voorwaarden daar dan op aangepast? U leest ...

Lees meer

Formaliseren telefonische intrekking bezwaar

Formaliseren telefonische intrekking bezwaar

Vanaf 11 november 2009 biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om telefonisch bezwaar te maken. Ook heeft de Belastingdienst het telefonisch intrekken van een bezwaarschrift ...

Lees meer

Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017

Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017

De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast. Per 1 januari 2017 gelden de volgende bruto bedragen exclusief vakantietoeslag per leeftijdsgroep. Minimuml...

Lees meer

AOW-pensioenoverzicht en gewijzigde aanvangsleeftijd opbouw

AOW-pensioenoverzicht en gewijzigde aanvangsleeftijd opbouw

Een van de aspecten die samenhangen met de verhoging van de AOW-leeftijd is een verhoging van de aanvangsleeftijd van de opbouw van het AOW-pensioen van 15 naar (ruim) 17 jaar...

Lees meer

Algemene voorwaarden nodig?
Blog

Algemene voorwaarden nodig?

Heeft jouw bedrijf algemene voorwaarden nodig? Algemene voorwaarden zijn de kleine lettertjes die meegestuurd worden met een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst en v...

Lees meer

Aangepaste openingstijden:

Aangepaste openingstijden:

In verband met de feestdagen is ons kantoor gesloten op 29 en 30 december en 2 januari.

Lees meer

Toon lef en ga in gesprek
Blog

Toon lef en ga in gesprek

Column in Booming: Heb jij nog met iemand een appeltje te schillen? Wanneer we in een conflict terechtkomen, verliezen we vaak begrip en waardering voor de ander. Zo stellen w...

Lees meer

Voortgang wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Voortgang wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in behandeling. Doel van het wetsvoorstel is de betrokkenheid van werkgevers en werknemer...

Lees meer

Europese Commissie wil laag btw-tarief e-boeken mogelijk maken

Europese Commissie wil laag btw-tarief e-boeken mogelijk maken

De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen gepubliceerd die betrekking hebben op de omzetbelasting. Het gaat om nieuwe regels voor bedrijven die online goederen verkop...

Lees meer

Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof partner

Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof partner

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ter uitbreiding van het kraamverlof voor de partner ingediend. Naast de al bestaande twee door de werkg...

Lees meer

Termijnoverschrijding door ziekte

Termijnoverschrijding door ziekte

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Wordt een beroepschrift na het verstrijken van de termijn ingediend, dan leidt dat tot niet ontvankelijk...

Lees meer

Europese Commissie lanceert hervormingsplannen vennootschapsbelasting

Europese Commissie lanceert hervormingsplannen vennootschapsbelasting

De Europese Commissie wil de wijze waarop in Europa belastingen op vennootschappen worden geheven ingrijpend hervormen. Dat moet gebeuren door een gemeenschappelijke geconsoli...

Lees meer

AOW- en pensioenrichtleeftijd gaan omhoog

AOW- en pensioenrichtleeftijd gaan omhoog

De leeftijd waarop iemand recht krijgt op een AOW-uitkering is met ingang van het jaar 2022 gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. De basis voor een verhoging...

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Ontbinding arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid

De minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft vorig jaar Kamervragen beantwoord over het niet beëindigen van een arbeidsovereenkomst na afloop van de verplichte loon...

Lees meer

Experiment met vervroegde inzet no-riskpolis

Experiment met vervroegde inzet no-riskpolis

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit voor de vervroegde inzet van een no-riskpolis naar de Eerste en de Tweede Kamer gestuurd. In de begel...

Lees meer

Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen

Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen

Het recht op doorbetaling van loon tijdens vakantie is een bepaling van dwingend recht. Dat betekent dat daarvan niet ten nadele van de werknemer mag worden afgeweken. De Hoge...

Lees meer

Uitbreiding kraamverlof partner

Uitbreiding kraamverlof partner

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen invoering van de uitbreiding van het kraamverlof voor de par...

Lees meer

Dienstbetrekking in meerdere landen

Dienstbetrekking in meerdere landen

Op een werknemer, die op het grondgebied van twee of meer lidstaten van de EU zijn werkzaamheden verricht, is de wetgeving van de woonstaat van toepassing wanneer hij een deel...

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid bepaalt de reden van ontslag ook de te volgen route voor de werkgever die de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil ontbinde...

Lees meer

Geen onregelmatigheidstoeslag over vakantie

Geen onregelmatigheidstoeslag over vakantie

Werknemers hebben recht op doorbetaling van loon tijdens hun vakantie. Dat staat uitdrukkelijk in de wet. De vraag in een procedure was of tijdens vakantie en verlof ook onreg...

Lees meer

Dienstbetrekking gefingeerd om uitkering te verkrijgen

Dienstbetrekking gefingeerd om uitkering te verkrijgen

Een arbeidsverhouding is een privaatrechtelijke dienstbetrekking wanneer is voldaan aan de volgende vereisten: er is de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid...

Lees meer

Inlooprisico eigenrisicodrager

Inlooprisico eigenrisicodrager

Een werkgever, die eigenrisicodrager wordt voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), moet rekening houden met het inlooprisico. De eigenrisicodrager loopt n...

Lees meer

Kamervragen kosten omzetting hypotheek

Kamervragen kosten omzetting hypotheek

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft Kamervragen beantwoord over de omzetting van een hypotheek met hoge rente in een hypotheek met een lager rentepercentage. De vragen...

Lees meer

Ontslag op staande voet, geen transitievergoeding

Ontslag op staande voet, geen transitievergoeding

Een arbeidsovereenkomst kan op staande voet worden beëindigd mits er een dringende reden voor opzegging is en het ontslag direct wordt meegedeeld aan de wederpartij. Als drin...

Lees meer

Overgangsregeling transitievergoeding kleinere werkgevers

Overgangsregeling transitievergoeding kleinere werkgevers

Vóór de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) kon een werkgever met toestemming van het UWV een werknemer ontslaan zonder dat hij de werknemer een vergoeding h...

Lees meer

Navordering door fout in aangifte

Navordering door fout in aangifte

Navordering van inkomstenbelasting is mogelijk wanneer door een fout geen aanslag of een te lage aanslag is opgelegd. Het moet de belastingplichtige wel duidelijk zijn of kunn...

Lees meer

Ontbinding op verzoek werknemer

Ontbinding op verzoek werknemer

Niet alleen de werkgever, maar ook de werknemer kan een verzoek indienen bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een werknemer, die al meer dan twee jaar ...

Lees meer

Transitievergoeding bij ontbinding na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Transitievergoeding bij ontbinding na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Sinds 1 juli 2015 moet een werkgever aan een werknemer een transitievergoeding betalen wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. De arbei...

Lees meer

Niet-ontvankelijkverklaring wegens gebrek aan belang

Niet-ontvankelijkverklaring wegens gebrek aan belang

Een bezwaar of beroep is niet ontvankelijk als de indiener er geen belang bij heeft. Dat is het geval als het bezwaar of beroep hem niet in een betere positie kan brengen met ...

Lees meer

Eigen risico dragen voor WGA?

Eigen risico dragen voor WGA?

Werkgevers kunnen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid van hun personeel publiek of privaat verzekeren. De keuze voor privaat verzekeren, het zogenaamde eigenrisico...

Lees meer

Bezwaar tegen boete niet altijd ontvankelijk

Bezwaar tegen boete niet altijd ontvankelijk

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag is zes weken. Wordt een bezwaarschrift te laat ingediend, dan is het niet-ontvankelijk, tenzij d...

Lees meer

Voortzetting contract voor bepaalde tijd

Voortzetting contract voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de tijd. De werkgever is wel verplicht om ten minste een maand voor het einde van de...

Lees meer

Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst

Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan één of meerdere ontbindende voorwaarden bevatten. In beginsel eindigt de overeenkomst wanneer de ontbindende voorwaarde is vervuld. Maar het komt...

Lees meer

Loonsanctie niet verkort

Loonsanctie niet verkort

Tijdens arbeidsongeschiktheid van een werknemer is de werkgever verplicht het loon door te betalen. Werkgever en werknemer dragen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid ...

Lees meer

Dubbele bestraffing verwijtbaar gedrag werknemer niet toegestaan

Dubbele bestraffing verwijtbaar gedrag werknemer niet toegestaan

Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is. Dat geldt ook bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Het Bu...

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst na overlijden werknemer niet meer mogelijk

Ontbinding arbeidsovereenkomst na overlijden werknemer niet meer mogelijk

Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van de werknemer. Opzegging of ontbinding van de overeenkomst is voor het beëindigen niet nodig. Hof Den Bo...

Lees meer

Geen managementovereenkomst maar dienstbetrekking

Geen managementovereenkomst maar dienstbetrekking

Wie in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is, is verplicht verzekerd voor de WW, de ZW en de Wet WIA. De premies worden betaald door de werkgever. Er is sprake v...

Lees meer

Loonsanctie vernietigd

Loonsanctie vernietigd

Een werknemer heeft tijdens ziekte gedurende 104 weken recht op doorbetaling van zijn loon. Is de werknemer na die periode nog steeds niet in staat om te werken, dan komt hij ...

Lees meer

Toekenning ziektewetuitkering

Toekenning ziektewetuitkering

Een werkgever is belanghebbende bij besluiten van het UWV over toekenning van een ziektewetuitkering aan een werknemer. Dat betekent dat de werkgever bezwaar en beroep kan ins...

Lees meer

Aanpassing ketenbepaling seizoensarbeid

Aanpassing ketenbepaling seizoensarbeid

Bij Koninklijk Besluit van 8 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking getreden per 18 juni 2016. Onderdeel van deze wet i...

Lees meer

Invoering bestuursverbod na faillissementsfraude

Invoering bestuursverbod na faillissementsfraude

Met ingang van 1 juli 2016 is het mogelijk om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen. Het verbod kan worden opgelegd aan een bestuurder die faillissementsfraude heef...

Lees meer

Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) zijn niet opgenomen in verplichte pensioenverzekeringen. Indien zij een pensioenvoorziening wensen hebben ze de keuze om een vrijwill...

Lees meer

Toelichting kenmerken beoordeling detachering

Toelichting kenmerken beoordeling detachering

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie is inmiddels in het Staatsblad geplaatst. De wet biedt de mogelijkheid om in een algemene maatregel van ...

Lees meer